Gemeenteraad besluit een nieuw MFC te bouwen

In Balk zetten sport-, sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen, Plaatselijk Belang en de Gemeente zich al jaren samen in om de huisvestigingsproblemen voor de verenigingen in Balk op te lossen.

Eind mei 2024 heeft het college een raadsvoorstel rond het onderwerp ‘Afronding verkenningsfase project huisvesting van de sociaal- culturele sportverenigingen Balk’ gedaan. Door het college is een voorkeursscenario op de plaats van de huidige sporthal voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vanuit Plaatselijk Belang Balk Vooruit vonden wij dit scenario teleurstellend en afdoen aan de behoefte die duidelijk uit het verkennend onderzoek naar voren was gekomen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft op woensdag 5 juni 2024 een Petear plaatsgevonden. Balk Vooruit heeft tijdens dit Petear gebruik gemaakt van het spreekrecht en gepleit voor de variant die het beste aansloot bij de wensen van de gebruikers en die de sport en cultuur in het centrum van Balk zou houden.  Ook andere belanghebbenden hebben van zich laten horen en al snel werd duidelijk dat de raad niet met de door het college voorgestelde variant zou instemmen omdat er onvoldoende draagvlak voor was.

Uiteindelijk stemde het merendeel van de raad tijdens de raadsvergadering van 19 juni jl. in met een amendement waarin de keuze werd gemaakt voor een nieuw te bouwen MFC op een nog nader te bepalen locatie. Het nu aangenomen voorstel roept bij veel partijen de belangrijke vraag op waar het MFC dan moet komen en hoe snel gebouwd kan worden. Hierop zijn helaas geen concrete antwoorden/toezeggingen gedaan.

Rekening houdend met het afgelegde lange voortraject is het besluit teleurstellend voor zowel de gebruikers als de vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor een upgrade van sporthal naar MFC op de bestaande locatie.
Natuurlijk kan nieuwbouw een prachtig MFC voor Balk opleveren, er wordt door de gemeenteraad voorzichtig uitgegaan van de haalbaarheid van de bouw binnen 5 jaar. We zullen dit goed onthouden en op gezette tijden de partijen hieraan herinneren…

Ik wil lid worden

Wil jij graag lid worden van Balk Vooruit? Vul hier je gegevens in.